Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

 

1. Vásárlási feltétel:

   A nivocomputer.hu oldalon üzemelő webáruházban az alábbi feltételek szerint. A jelen Feltételek tartalmazzák Temcsuk Zsolt E.V. (továbbiakban: Eladó) Interneten keresztül megközelíthető úgynevezett virtuális boltjában (webáruházában), azaz a nivocomputer.hu portálon az Eladó által forgalomba hozott termékeket megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A Vevő a nivocomputer.hu portálon a képernyőn megjelenő pénztár menüben megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen Webáruházon Keresztüli Vásárlási Feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa. A szerződés nyelve magyar.

A szerződés létrejötte

A nivocomputer.hu portálon működő webáruház gyakorlati kezelésével kapcsolatos Webáruház Használati Útmutatónál érhető el.

A webáruházban történt megrendelés leadását követően a nivocomputer.hu portál - a gyakorlatban néhány percen belül automatikus email üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.

A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Vásárlási Feltételek másként nem rendelkezik, úgy a nivocomputer.hu portálon végrehajtott megrendelést követően az Eladó, vagy munkatársa által telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között szóban kötött adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra .  Szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.

Szállítási feltételek

A nivocomputer.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje 8 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt terméket átadja, kiszállítja, vagy postára adja.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a nivocomputer.hu portálon megrendelt terméket átvette.

Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát, továbbá az új termék esetén a Jótállási jegyet.

Árak, fizetési mód és fizetés

A nivocomputer.hu portálon a termékek bruttó vételárai vannak feltüntetve.

Temcsuk Zsolt E.V. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.

Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük!

Temcsuk Zsolt E.V. nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.

A nivocomputer.hu portálon a Vevő választja ki a termék átvétel ill. a kiszállítás módját. A termék kiszállításának költsége a Szállítási feltételeknél tekinthető meg. Az Eladó székhelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli.
A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

Az Eladó székhelyén történő személyes termék átvétel esetén a Vevő az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg. Amennyiben Vevő a terméket az egyeztetett időpontig, ennek hiányában a megrendeléskor raktáron levő státuszú terméket a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Átvehető a termék annak vételára az Eladó számlájára történő beérkezését követően is, amennyiben a Vevő az előre történő átutalás fizetési módot választja.

Az előre átutalással történő fizetéskor az Eladó e-mailen  informácót küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár az e-mailben meghatározott idő lejártáig nem érkezik be Eladó számlájára, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy Eladó megbízottjának, illetve a szállítást végző személynek, illetve szolgáltató cégnek.

A jótállás (garancia), szavatosság

Az Eladó jótáll azért, hogy a nivocomputer.hu portálon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek.

Az Eladó nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz.

A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza.

Az Eladó bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg.

Az Eladó ellátja az értékesített termékek 1959. évi IV. törvény (Ptk), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 117/1991. (IX.10.) Korm. rendelet szerinti szavatossági és jótállási (garancia) javítását, illetve a termékek alkatrészellátását, a termékekhez csatolt Jótállási jegy rendelkezései szerint.

Az Eladó az e pont szerinti szerviztevékenységét a saját szervize, illetve a márkaszervizek útján látja el.

Eladó a használt termékekre 3 nap jótállást vállal.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

Eladó nem továbbá nem felelős az alábbiakért:

·      Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

·      A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

·      Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

·      Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.

·      Bármely szoftver nem megfelelő működése.

·      Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

.      Bármilyen kompatibilitási hibákból származó nem megfelelő működése szoftvernek, illetve alkatrésznek, mely vásárló tájékozatlanságából ered.

·      A Vevő felelős a a nivocomputer.hu portálhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a nivocomputer.hu portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

A viszonteladás kizárása

A Vevők a nivocomputer.hu portálon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag a saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására.

A termék visszaszolgáltatása

a.) A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől, 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát személyi számítógépre vonatkozó szoftver esetében, ha a csomagolást a Vevő felbontotta. Eladó semmilyen indokkal nem vesz vissza felbontott szoftvert, mely egyedi azonosítóval, aktiváló kóddal rendelkezik. A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Indoklás nélküli elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Eladó követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

b.) Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

2. Webáruház Használati útmutató

   Megrendelés folyamata a nivocomputer.hu oldalon

Az alábbi folyamat mutatja be a nivocompter.hu oldalon a termékek megvásárlásának lépéseit.

Termék kiválasztása

Válassza ki az Ön által megvásárolni szándékozott terméket és kattintson a termék nevére, ami után részletes műszaki paramétereket olvashat a termékről.

Kosárba helyezés

A termék kiválasztását követően a termék adatlapon megadhatja, hogy hány darabot szeretne a termékből megrendelni (alapértelmezetten egy darab van beállítva), majd kattintson a „KOSÁRBA” ikonra, hogy a kiválasztott terméket a nivocomputer.hu oldal jobb felső részében található kosárba helyezze. Ezzel a módszerrel egymás után több terméket is a kosárba helyezhet.

A kosár leírása

A kosárban megjelenik a termék neve, a kiválasztott darabszám, a termékből választott darabszám alapján kiszámolt nettó és bruttó ára. A kosár alján a teljes vásárlás összértékét jeleníti meg az oldal (amennyiben több terméket vásárol egyszerre, úgy ezek összegét).

Kosáron belüli műveletek: Termék eltávolítása

Amennyiben valamelyik kosárba tett terméket mégsem kívánja megrendelni, úgy lehetősége van az érintett termék(ek)et a kosárból eltávolítani. Az eltávolításhoz először kattintson a termék neve előtti lévő kijelölő dobozra (a dobozban megjelenik egy pipa jel), majd kattintson az „Törlés” gombra. Ezt követően a kiválasztott termék eltűnik a kosárból.

Darabszám módosítása

A mennyiség oszlop alatt található rublikában található szám beírása utáni "ENTER" gomb leütésével tehető meg.

Pénztár        

A kosárban lévő „Pénztár” gombra kattintva megjelenik a megrendelési adatlap. Az adatlap bal oldalán lehetőség van regisztrálásra, ha a Vevő úgy gondolja hogy visszatérő vásárló lesz és nem kívánja minden vásárlás előtt beírni személyes adatait, így megkönnyíti későbbi vásárlásait, mely során később csak a megrendelői adatlap jobb oldalán lévő Visszatérő vevő oszlopban szereplő vevői email címet és hozzá tartozó jelszót kell megadnia. Amennyiben csak egyszeri vásárló, úgy csak a szállításhoz és vásárláshoz szükséges legfontosabb adatokat kell megadni (név, cím, elérhetőségek stb.)

Kiszállítási és számlázási adatok megadása (1. lépés ADATLAP)

Amennyiben már regisztrált ügyfelünk  a www.nivocomputer.hu oldalunk jobb sávjában található „Visszatérő vevő vagyok” pontban, a regisztrációnál megadott adatokkal email és jelszó beléphet  a Vevő. Így nem kell minden adatát manuálisan minden újabb megrendelésnél kitöltenie, csak a beírt adatok megfelelőségét kell ellenőriznie. Lehetősége van az adatokon módosítani a beírt szövegek átírásával.  Amennyiben Ön már regisztrált ügyfelünk, és adatait a regisztrációkor hibásan adta meg, vagy azok időközben megváltoztak, adait módosíthatja a weboldalra történt bejelentkezést követően az Adatok Módosítása linkre kattintva is. Az adatmódosítás nem érinti a korábban leadott megrendeléseket.

Amennyiben még nem regisztrált felhasználónk, az adatlap bal oldalán lehetőség van regisztráció nélküli (vendég kijelentkezése) vásárláshoz is ahol  a név, cím, telefonszám, email cím megadása után történhet meg a vásárlás. Fontos, hogy minden esetben adjon meg telefonszámot, ahol a kiszállítással kapcsolatban egyeztetni tudunk Önnel és egy használatban lévő e-mail címét, mivel erre az e-mail címre fogunk visszaigazoló e-mailt küldeni Önnek a megrendeléséről.

Áruátvételi és szállítási módok megadása (2.lépés Szállítási adatok)

Kérjük, hogy válasszon a szállítási módok közül, melyekről részletes információt a 3. pont szállítási feltétel menüpont alatt  talál.

 Fizetési lehetőségek választása (3.lépés Fizetési adatok)

Kérjük, hogy válasszon a fizetési módok közül.

Értesítés a megrendelés sikeres rögzítéséről és az Eladó felé történő továbbításáról (4. lépés Pénztári visszaigazolás)

Amennyiben leellenőrízte a Vásárló a megrendelni kívánt termékeket és a vásárlási információkkal-feltételekkel egyetért, akkor a fizetési adatok adatlap alján található kis rublikát kell kipipálni, mely a szerződés elfogadását jelenti. Végezetül a jobb alsó sarokban található Rendelés jóváhagyása gombra kattintva véglegesíthati a Vásárló megrendelését.

Ezt követően a megrendelés leadásakor a NIVOCOMPUTER.HU portál által generált automatikus email üzenet nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.

Egyeztetés a megrendelés teljesítéséről és az adatok ellenőrzése

A megrendelés leadását követően, legkésőbb a következő munkanapon az Eladó telefonon, vagy email-en keresni fogja Önt, hogy egyeztessenek a megrendelésben szereplő termék(ek) elérhetőségéről, szállítási határidejéről és az áruátvételről.

Megrendeléssel kapcsolatos adatmódosítás lehetőségei

Amennyiben webáruházunkban leadott, de munkatársunk által telefonon még nem visszaigazolt megrendelését módosítani szeretné, vagy ugyanezen megrendelésében hibásan feltüntetett adatait javíttatni szeretné, kérjük módosítási igényét küldje meg az info@nivocomputer.hu email címre, vagy hívja hétköznap 8-16h között telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06 30 6 477 809-es telefonszámon, ahol készséggel állnak rendelkezésükre.

3. Szállítási Feltételek

   A nivocomputer.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje 8 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt terméket átadja, kiszállítja, vagy postára adja.

Rendelésfelvétel:
A rendelésfelvétel a web áruházban 0-24 h-ig folyamatosan történik..
Rendelését bármikor feladhatja, azt rendszerünk rögzíti, és három munkanapon belül visszaigazoló e-mailt küld annak fogadásáról. A rendelések feldolgozása, számlázása, kiküldése, átadása, átvétele munkanapokon 08:00-16:00 óra között történik. Hétvégén és munkaszüneti napokon az ügyfélszolgálat szünetel, de, rendelését rendszerünk rögzíti.

Termékeink megrendelhetőek személyes átvétellel Nádudvaron, csomagküldéssel, vagy postai úton az ország egész területére.

Személyes átvétel hétfőtől - péntekig előre egyeztetett időpontban lehetséges, kivéve munkaszüneti napokon.

Csomagküldés vagy postai kiszállítás esetén banki előreutalással, a rendelés visszaigazolását követően, a  (K&H 10400250-50526578-65901005) számlára utalja át a kiválasztott termék/termékek és az esetlegesen felmerülő postaköltség összegét, majd a csomagot az átutalás után az Ön által kiválasztott módon/úton juttatjuk el önhöz.

Ha a kiválasztott termékek házhoz szállítása postai úton történik:

A postaköltség a következő képpen alakul előre utalás esetén:

200000g-ig, ha a csomag legnagyobb hossza nem több 50 cm-nél

3000,00 Ft bruttó

200000g-ig, ha a csomag legnagyobb hossza több 50 cm-nél

8000,00 Ft bruttó

Ha a kiválasztott termék házhoz szállítása futárszolgálattal történik.

A csomagköltség futárszolgálat feladása esetén súlytól függetlenül:

·         előreutalással 3500Ft

·         utánvéttel 6700Ft

Szállítási idő: 1-8 nap, az utalás beérkezésétől függően.

Csomagőrzési idő: a Magyar Posta hivatalaiban 5 nap.

Szállítási módok

A megrendelt árut három módon tudjuk Önnek eljuttatni:

1., Futárszolgálattal - előre utalással, utánvéttel
2., Magyar Posta által- a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően
3., Ingyenes házhoz szállítás Nádudvar egész területén (előre megbeszélt időpontban)

Bevásárlókosár
0 árucikk